All Categories

 • All Categories
 • FLOWER POTS, FOUNTAINS
 • FOLK-STYLE BULGARIAN SOUVENIRS
 • TRADITIONAL POTTERY
 • Folk-style dishes
 • Folk-style cups
 • Folk-style trays , cooking covered ceramic pots - small and big, ceramic plates with stand and dome cover
 • Folk-style jars, salt@peppers, vinegar sets
 • Other folk-style ceramics
 • FOLK-STYLE TEXTILE
 • Folk-style tablecloths and coaches
 • Another textile products
 • Rose products
 • Souvenir dolls and some traditional souvenirs
 • Copper pots and souvenirs
 • FRIDGE MAGNET
 • Herbs and spices
 • PACKING
 • SOUVENIRS FROM WOOD
 • Wooden wine vessel
 • Wooden plates
 • Essential muskels
 • Boxes and dressers
 • Other wooden souvenirs
 • TOURIST SOUVENIRS
 • Paper-weight
 • Fridge magnet
 • Cups and mugs
 • Plates
 • Bottles, Jugs
 • Others
 • FIGURES, MONEY BANKS, PAINTINGS, PHOTO FRAMES
 • Figures decorative
 • Figures small decorative
 • Money banks
 • Paintings
 • Photo frame
 • HOLIDAY SOUVENIRS
 • CHRISTMAS & NEW YEAR
 • Candles & Candlestick
 • Bowl & Plate
 • Plates
 • Cups
 • Figures
 • Fridge magnets
 • Paintings
 • Others
 • Christmas waterballs
 • ST. VALENTINE and TRIFON'S DAY
 • Glasses, bottles, jugs
 • EASTER
 • Plates
 • Оthers
 • GIFTS
 • Gifts for home
 • Wooden utensils for the home
 • Gifts for man
 • Gifts for woman
 • RESORT SOUVENIRS
 • RELIGIOUS FIGURES
 • Easter decoration

Terms & Conditions

Условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет магазина на „Калиан 17“ ООД.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Калиан 17“ ООД, ЕИК 204863344, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, бул.”Рожен” 25 – магазин 1.1, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия KALIAN.BG, наричана по-долу „KALIAN.BG”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Калиан 17“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, : България, гр. София, бул.”Рожен” 25 – магазин 1.1

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, бул.”Рожен” 25 – магазин 1.1

4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, бул.”Рожен” 25 – магазин 1.1, телефон 0887 301 171

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204863344

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 204863344


 

III. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3. Задълженията на kalian.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от споразумения с вносителите и дистрибуторите, на представяните продукти, и нищо в този сайт не може да ги промени. Информацията в този сайт е валидна само за продуктите и услугите, които се предлагат и са достъпни към момента. За повече информация относно продукти и услуги се свържете с нас.

Чл. 4. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата KALIAN.BG и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 5. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 6. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на KALIAN.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата KALIAN.BG.


 

(5) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.


 

IV. ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

KALIAN.BG има право да променя цените по свое усмотрение по всяко време. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуване на сайта, KALIAN.BG има право да откаже изпълнението на договора и не дължи други обезщетения, освен да възстанови сумите получени от потребителя, ако има такива.


 

V. ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани на сайта, са търговски марки и са притежание на техните собственици.


 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗЗП

Съгласно ЗЗП сме длъжни и Ви предоставяме свободно информация, както следва:

Име и адрес;

Основни характеристики на стоките, подробно;

Цената на стоките е с ДДС;

Стойността на транспортните разходи за доставка, невключена в цената на продукти и услуги;

Не са наложени никакви допълнителни стойности за използването на средствата за комуникация с нас;

Начините на доставка и плащане;

Плащането на стоките е съобразено с чл. 93 ал. 1 от ЗЗД

Цени и начини на плащане


 

Указаните в сайта KALIAN.BG цени на отделните стоки са за единично количество и не включват цената на доставката.


 

Всички цени са за брой с включен ДДС.

Доставките се извършват от куриерска служба и цената им се заплаща допълнително, след предварително съгласуване с Клиента.(Цени на куриерски услуги с наложен платеж)

Цената на стоката и разходите по доставката й могат да бъдат платени по някой от следните начини:

в брой при получаването на стоката от Клиента или от Трето лице от името на същия;

по банков път по посочена от KALIAN.BG сметка;

При плащане по банков път, доставката се извършва след заверяване на сметката на KALIAN.BG.

VII. Анулиране на поръчка

Поръчката може да бъде анулирана от Доставчика при наличие на основателни причини – стоката е с изчерпана наличност, предложения срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента, рязка промяна в цената, липса на желан цвят.

Съгл. чл. 114, ал.3 от ЗЗП При настъпване на 3 рекламации и извършени ремонти за един и същи проблем в рамките на гаранционния срок, Потребителя има право да развали договора и да получи заплатената за същия сума.


 

VIII. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл.55, ал.1 от ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, има право в 14 дневен срок от доставката без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира KALIAN.BG на следния имейл адрес: info@kalian.bg или чрез формата в сайта, че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

- конкретен офис на куриер, в който ще върне стоката

- банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

2. Стоката може да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице, с писмено пълномощно с нотариална заверка, в посочения по реда на предходната точка офис на Доставчика.

3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените (ако има такива) защитни стикери. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с нейната гаранционна карта и всички прилежащи документи.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката, както и сумата от наложения платеж ( ако има такъв) са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на KALIAN.BG, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя.

5. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, KALIAN.BG се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от десет работни дни от връщането на стоката.

6. На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП Доставчикът възстановява на Потребителя намалена стойност на закупената стока. Доставчика отбива от заплатената сума 15% и възстановява на Потребителя остатъчната стойност, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/. Доставчика отбива от заплатената сума 25 % и възстановява на Потребителя остатъчната стойност, когато стоката е изпробвана (с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране).

7. Формуляр за упражняване право на отказ, може да копирате от тук:

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 • ..................................

/Дата/ /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;

 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача


 

8. Съгласно чл. 55, ал.2 от ЗЗП, Потребителят заплаща преките разходи за връщане на стоката